O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie NADZIEJA powstało w 2011 roku we Włodawie.

Głównymi celami naszej działalności są:

- przeciwdziałanie wczesnemu, nieplanowanemu macierzyństwu;

- udzielanie pomocy samotnym matkom i ojcom, osobom znajdującym się w kryzysie z powodu nieplanowanego, wczesnego macierzyństwa oraz osobom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy domowej;

- duchowa, psychologiczna i medyczna pomoc kobietom, mężczyznom i ich rodzinom cierpiącym z powodu syndromu postaborcyjnego;

- promowanie szacunku dla życia i wartości rodziny,

- upowszechnianie obiektywnej wiedzy o życiu poczętym i konsekwencjach odrzucenia daru życia.

Cele te realizujemy poprzez m.in.:

1) organizację kampanii edukacyjnych;

2) prowadzenie Banku Wyprawek Dziecięcych;

3) prowadzenie warsztatów psychologicznych;

4) prowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego;

5) prowadzenie grup terapeutycznych dla samotnych matek i ojców oraz ofiar przemocy domowej;

6) prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób współuzależnionych;

7) organizowanie grup wsparcia dla samotnych matek i ojców oraz ofiar przemocy domowej;

8) organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych;

9) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla samotnych matek i ojców, osób znajdujących się w kryzysie z powodu nieplanowanego, wczesnego macierzyństwa oraz osób dotkniętych przemocą domową i osób cierpiących z powodu uzależnień – udzielanie porad prawnych, administracyjnych, psychologicznych, zawodowych, pedagogicznych;

10) organizowanie grup wsparcia dla osób cierpiących na syndrom postaborcyjny oraz stałą informacyjno-interwencyjną pomoc telefoniczną;

11) prowadzenie terapii duchowej, psychiatrycznej, psychologicznej oraz konsultacji medycznych dla osób cierpiących na syndrom postaborcyjny;

12) udzielanie pomocy finansowej w zakresie usług medycznych;
13) organizowanie kampanii społecznych, upowszechnianie misji Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu (Internet, prasa, telewizja, radio, media społecznościowe);

14) organizowanie otwartych spotkań edukacyjnych, rekolekcyjnych, konferencji, szkoleń itp.;

15) czynny udział w krajowych i zagranicznych zjazdach, kongresach oraz sympozjach dotyczących problemów współczesnej rodziny;

16) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej oraz badań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;

17) organizowanie środowiska osób fizycznych, prawnych oraz organizacji i instytucji wspierających cele Stowarzyszenia;

18) działania profilaktyczne dotyczące promocji zdrowia kobiet, związane z naturalnymi metodami prokreacji i leczenia bezpłodności (naprotechnologia);

19) prowadzenie porad prawnych;

20) współpracę z instytucjami kościelnymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia;

21) współdziałanie z jednostkami naukowymi prowadzącymi badania nad syndromem postaborcyjnym.

Plik do pobrania Statut Stowarzyszenia Nadzieja (plik DOC)